Odobratý vodičský preukaz Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti

Odobrali vám vodičský preukaz kvôli alkoholu, alebo drogám?Poskytujeme

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
na vedenie motorového vozidla po odobratí vodičského preukazu z dôvodu požitia alkoholu alebo omamných a psychotropných látok v súlade s § 91 – 92, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.  

V spolupráci s Psychologickým centrom Advium vám sprostredkujeme Psychologické poradenstvo, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky.