Náš príbeh

Začiatok fungovania súkromného zdravotníckeho zariadenia AD CLINIC sa datuje na rok 2020. Idea vzniku však prišla o niekoľko rokov skôr, kedy sme sa všetci, vtedy ako zamestnanci Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, rozhodli ísť vlastnou cestou. Zadefinovali sme si, že nechceme pracovať s kvantitou – s veľkým množstvom pacientov, ale zamerať sa na kvalitu liečby. Ako základné kritéria terapie závislostí sme si postavili:

Individuálny prístup

Ku každému pacientovi pristupujeme s ohľadom na jeho individuálne potreby, základ liečby je postavený hlavne na individuálnej psychoterapii a možnosťou pokračovania s skupinovej terapii.

Možnosť voľby

Každý pacient je po úvodnej diagnostike poučený o možnostiach liečby a jednotlivých terapeutických modalitách. Každý človek má možnosť voľby, ktorú plne akceptujeme!  

Práca s rodinou

Nie nadarmo sa hovorí, že „závislosť je chorobou celej rodiny.“ Z tohoto dôvodu sa snažíme zapájať do procesu liečby aj príbuzných. Ďalšou aktivitou, ktorú vykonávame v tejto oblasti je poradenstvo príbuzným. Často sa u nás objavia príbuzní závislých, ktorí potrebujú len poradiť a usmerniť v tom, ako by mali postupovať vo vzťahu k závislému človeku.

Skupinová psychoterapia

Jednou z možností psychoterapie je aj skupinová psychoterapia, ktorá využíva hlavne interakcie ostatných členov a následne prvky skupinovej dynamiky. Skupinová terapia je u nás je vždy vedená psychológom, alebo liečebným pedagógom. Do skupiny zaraďujeme obvykle pacientov, ktorí už absolvovali individuálnu psychoterapiu, ich stav je stabilizovaný a tiež pacientov po absolvovaní ústavnej liečby. Týmto ponúkame pacientov aj možnosť doliečovania.

Medzi najčastejšie diagnózy s ktorými pracujeme je závislosť od alkoholu, resp. alkoholizmus. Pacienti závislí od alkoholu tvoria približne 70% všetkých pacientov zo skupiny diagnóz závislosti, ktorí k nám prichádzajú. Ďalej sú to závislosti od psychoaktívnych látok – najčastejšie je to marihuana, metamfetamín (pervitín) a kokaín. V neposlednom rade sú to nelátkové závislosti – patologické hráčstvo. Aktuálne sme jediné súkromné zdravotnícke zariadenie v Bratislave špecializované výlučne na ambulantnú liečbu závislosti. V prípade záujmu o ústavnú liečbu spolupracujeme s KDZ PNPP – Pezinok a Psychiatrickou nemocnicou Veľké Zálužie.

Závislosti žiaľ často sprevádzajú aj ďalšie psychiatrické diagnózy. Najčastejšie sú to depresie, úzkostné poruchy a psychotické poruchy (toxické psychózy). V dôsledku toho tvoria veľkú časť našich pacientov aj ľudia s inými psychiatrickým diagnózami. Z celkového počtu evidovaných osôb tvoria približne tretinu pacienti s inou duševnou poruchou, ako je závislosť. Do dnešného dňa máme v evidencii viac než tisíc pacientov.

Pracujúc dlhšiu dobu v oblasti duševného zdravia prišla potreba reagovať na absenciu alternatívnej psychiatrickej liečby a to denného psychiatrického stacionáru. Týmto vznikol v roku 2024 projekt https://psychiatrickystacionar.sk/ Vzniklo tak nové zdravotnícke zariadenie špecializované na liečbu duševných porúch hlavne porúch nálad, úzkostných porúch a schizofrénie.

Kľúčové slová:

ambulantná liečba závislosti, liečba alkoholizmu, liečba závislosti Bratislava, psychológ závislosti, psychiater závislosti, skupinová terapia závislostí, poradenstvo príbuzným pri závislostiach, psychiatrický stacionár, liečba depresie,